Polish Translations / Tłumaczenia polskie

Image of the Polish Flag


Videos (2022)

Thank you to Jo Stogiewicz from the ‘Ethnic Minority and Traveller Achievement Service (EMTAS)’ at West Sussex County Council for translating the following videos into Polish.

Dziękujemy Jo Stogiewicz z Ethnic Minority and Traveller Achievement Service (EMTAS) w Urzędzie Hrabstwa West Sussex za przetłumaczenie poniższych filmów na język polski.

SEN SUPPORT

This video introduces ‘SEN Support’ and explains the types of provision that schools should be putting in place for children and young people with special educational needs.

Ten film wyjaśnia, co to jest Pomoc SEN i rodzaje świadczeń jakie szkoły powinny oferować dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Education, Health and Care Needs Assessments (EHCNA) and Education, Health and Care Plans (EHC Plans)

This video introduces ‘Education, Health and Care Needs Assessments’ (EHCNA) and ‘Education, Health and Care Plans’ (EHC Plans) and when a child or young person may need one.

Ten film wyjaśnia, co to jest ocena potrzeb edukacyjno-zdrowotnych i opieki (EHCNA) i Plan Edukacji, Zdrowia i Opieki (EHC Plan) oraz kiedy dziecko lub młoda osoba może go potrzebować.


Factsheets and Leaflets (2017)